Szybki kontakt: +48 881 554 242 | hello@eastlights.com

Regulamin sklepu eastlights.com

§ 1. Definicje

 1. Sklep Eastlights – serwis internetowy działający pod domeną www.eastlights.com należący do spółki cywilnej 3Form s.c. Lewczuk i Szczerbicki z siedzibą w Białymstoku, ul. Konstantego Ciołkowskiego 36, 15-545 Białystok; NIP: 966-195-20-15; REGON: 200213907
 2. Sprzedawca i Producent – spółka cywilna 3Form s.c. Lewczuk i Szczerbicki
 3. Kontrahent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca w Sklepie Eastlights zakupu towaru, związanego bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Eastlights niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kupujący – Kontrahent lub Konsument
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone w formie przewidzianej niniejszym regulaminem określające: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym
 7. Zamówienie specjalne – zamówienie dotyczące produktu spersonalizowanego tj. wytworzonego zgodnie ze specyfikacją podaną przez Kupującego (np. w zakresie rozmiaru, koloru, dowolnie wybranego znaku lub kształtu)
 8. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione przez Sklep Eastlights
 9. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
 10. Dane Kontaktowe Sklepu Eastlights :
  a) adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 36, 15-545 Białystok
  b) tel: +48 85 741 02 42
  c) e-mail: hello@eastlights.com

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Eastlights, działający pod domeną internetową www.eastlights.com, prowadzi sprzedaż elementów oświetlenia wyprodukowanych w Polsce przez Sprzedawcę – spółkę cywilną 3Form s.c. Lewczuk i Szczerbicki.
 2. Sprzedaż obejmuje produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie internetowej w chwili składania zamówienia jak również produkty spersonalizowane tj. wytworzone zgodnie ze specyfikacją podaną przez Kupującego (Zamówienia specjalne)
 3. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Eastlights stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i w żadnym wypadku nie należy poczytywać ich jako oferty handlowej.
 4. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Eastlights wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku Zamówień specjalnych, cena produktu jest każdorazowo uzgadniana z Kupującym indywidualnie.
 5. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który pokrywa Kupujący.
 6. Koszt dostawy dostępny jest na stornie www.eastlights.com w zakładce Dostawy i Płatność
 7. Informacja o łącznej cenie zamówienia (produktu wraz z kosztem dostawy), zostanie wygenerowana i wyświetlona w formularzu zamówienia, który akceptuje Kupujący poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” albo w przypadku zamówień składanych drogą mailową lub telefoniczną w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 8. Kupujący przed złożeniem zamówienia ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem.
 9. Sprzedawca świadczy usługi respektując Kodeks dobrych praktyk

§ 3. Składanie i potwierdzanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok za pomocą strony internetowej www.eastlights.com lub mailowo albo telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
 2. Składanie Zamówień na produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Eastlights z zastrzeżeniem ust. 3 odbywa się poprzez:
  a) wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie serwisu,
  b) kontakt telefoniczny znajdujący się na stronie serwisu,
  c) kontakt mailowy
 3. Złożenie Zamówienia specjalnego może nastąpić wyłącznie poprzez:
  a) kontakt telefoniczny znajdujący się na stronie serwisu,
  b) kontakt mailowy
 4. W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza w serwisie www.eastlights.com, potwierdzenie zamówienia wysłane zostanie automatycznie na adres e-mail podany przez Kupującego w zamówieniu. W pozostałych przypadkach e-mail z potwierdzeniem wysłany zostanie przez pracownika Sklepu Eastlights najpóźniej kolejnego dnia roboczego po przyjęciu zamówienia.
 5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 4. Formy i termin płatności

 1. Zapłata za zamówiony produkt może być dokonana:
  a) przelewem przed dostawą towaru (przedpłata)
  b) za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU przed dostawą towaru (przedpłata)
 2. Przy wyborze formy płatności przelewem pieniądze należy przelać na konto ALIOR BANK:
  84 2490 0005 0000 4500 3612 6225
 3. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a., wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Nieuiszczenie płatności zgodnej w wartością zamówienia, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę.

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Wysłanie towaru nastąpi w terminie 14 dni roboczych (jeśli na stronie produktu nie widnieje inna informacja) od daty zaksięgowania przedpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub koncie w systemie PayPal albo PayU.
 2. W sytuacji gdy w magazynie nie ma wystarczającej ilości zamówionego towaru lub dany produkt ma zostać wytworzony na Zamówienie specjalne Kupującego (np. dany element oświetlenia w innych rozmiarach, aniżeli podane w ofercie na stronie internetowej), Sklep Eastlights zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o którym mowa w ust. 1 w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa, Kupujący będzie mógł wybrać inny produkt zastępczy z oferty Sklepu Eastlights lub anulować zamówienie.
 4. Zamówienie złożone z kilku produktów, jeżeli jest to możliwe wysyłane jest w jednej paczce.
 5. Dostawy zamawianych produktów realizowane są na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej .
 6. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 7. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Spółka zobowiązana jest doręczyć Kupującemu towar wolny od wad. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 8. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Kupującego, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru – bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnych danych adresowych – Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego).
 9. Kupujący może zweryfikować aktualny status Zamówienia telefonicznie lub mailowo poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Kupujący może mailowo lub telefonicznie zmienić lub anulować złożone przez siebie zamówienie w całości do momentu gdy zamówione produkty nie zostały skierowane do produkcji lub do zapakowania i wysyłki (produkty dostępne w magazynie). Po zmianie lub anulowaniu zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie operacji. Uprawnienie Konsumenta do wprowadzenia zmian w Zamówieniu lub jego anulowania nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w § 6 Regulaminu.

§ 6. Gwarancja

 1. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu Eastlights są nowe i objęte gwarancją Producenta (Sprzedawcy).
 2. Wraz z zamówionym towarem Sklep Eastlights dostarczy Kupującemu kartę gwarancyjną na zakupione produkty.

§ 7. Reklamacje i zwroty

 1. Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia (Załącznik nr 1) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie zakupionego towaru w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Dodatkowo należy załączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz kartę gwarancyjną (dla produktów posiadających karty gwarancyjne). Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). Zwrot ceny towaru nastąpi w formie w jakiej Konsument dokonał zapłaty za zamówienie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oprócz równowartości ceny towaru zwrócone zostaną również koszty jego dostawy – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy sposób dostawy, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu. Sklep Eastlights zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanej rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  a) umów, w których cena lub wynagrodzenie za świadczenie zależą od wahań na rynku finansowym
  b) towarów wykonanych na specjalne zamówienie m.in. wybór koloru, rodzaju czcionki, rozmiaru itp. (Zamówienia specjalne)
 3. Jeżeli kupiony towar ma wadę, Konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Spółka w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 4. W razie wystąpienia wątpliwości co do zgodności towaru z umową, należy w pierwszej kolejności skontaktować się ze Spółką telefonicznie pod numerem:+48 85 741 02 42 lub poprzez e-mail hello@eastlights.com
 5. Reklamacji i zwrotów można dokonywać na adres: ul. Konstantego Ciołkowskiego 36, 15-545 Białystok
 6. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kontrahentów (przedsiębiorców) z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§ 8. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.
 2. Dane osobowe Kupującego przekazywane są jedynie na etapie realizacji zamówienia. Dane te nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim w żadnym celu.
 3. Sklep Eastlights zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane, które Kupujący podaje podczas rejestracji w Sklepie Eastlights są wykorzystywane jedynie do realizacji zamówień. Sklep Eastlights nie udostępnia, nie sprzedaje danych osobowych, ani nie udostępnia baz danych zawierających adresy e-mail Kupujących. Zgodnie z powołaną ustawą wszyscy Kupujący mają prawo do wglądu i modyfikacji danych osobowych znajdujących się w bazie danych serwisu.
 4. Kupujący oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Dokładamy wszelkich starań aby zdjęcia produktów wyświetlonych na stronie internetowej Sklepu Eastlights jak najwierniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Zastrzegamy jednak, iż indywidualne ustawienia monitorów mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.), co nie może być podstawą reklamacji oraz innych ewentualnych roszczeń.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem :+48 85 741 02 42 lub poprzez e-mail hello@eastlights.com
 4. Sklep Eastlights zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że Kupujący postępuje lub postąpi w sposób sprzeczny z regulaminem.
 5. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny, po uprzednim poinformowaniu Kupującego.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego powiadomienia klientów. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. W razie wątpliwości co do wersji regulaminu, która ma zastosowanie dla danej umowy, momentem decydującym jest chwila złożenia zamówienia.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny w Białymstoku.
 8. Jeżeli Konsument wyrazi taką wolę, wszelkie spory powstałe w związku z zawartą umową sprzedaży rozwiązywane będą w drodze mediacji przed właściwym Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta.

Data opublikowania: 1.12.2016

ZAŁĄCZNIKI

Aktualizowanie ..
Twój koszyk jest pusty.